Wednesday, July 8, 2009

ako hindi mabuti. ako marahas. akin art marahas. ano future ako mayroon?

keep head up. don't give up.